Share
בקשה לסעדים זמניים שיאסרו על המשיבות לפנות לכל גורם בטענה כלשהי שבטכנולוגיה של המבקשים או בשירותים שהם מספקים באמצעות טכנולוגיה זו, יש משום פגיעה כלשהי בזכויות כלשהן של המשיבות. המבקשים והמשיבות הם מתחרים בתחום בניית מערכות המידע מבוססות שפה. בית המשפט קיבל את הבקשה.

תאריך: 12.03.2009
בשא 4139/09
בית משפט מחוזי תל אביב
בפני כב` השופט יהודה זפט
פאיירפלאי בע"מ ואח` נ` מג`יק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ
 
 
העובדות
 
1. בקשה לצו מניעה שיאסור על המשיבות לפנות לכל גורם בטענה כלשהי שבטכנולוגיה של המבקשים או בשירותים שהם מספקים באמצעות טכנולוגיה זו, יש משום פגיעה כלשהי בזכויות כלשהן של המשיבות.
2. בקשה להורות למשיבות להודיע לאלתר לכל גורם שאליו פנו בכל דרך שהיא בטענה כאמור בסעיף א, ובין היתר מי שפנו אליו במכתבים בנוסח שבנספח ה, שהן חוזרות בהן מן הטענות שהפיצו ביחס לטכנולוגיה ולשירות של המבקשים, וליידע את המבקשים שעשו כן.
3. בקשה לאסור על המשיבות לנקוט בכל פעולה אחרת שיש בה או שמשתמעת ממנה טענה כלשהי נגד הטכנולוגיה או השירותים של המבקשים.
4. למשיבות שפת תוכנה המשמשת לבניית מערכות מידע ולמיקרוסופט טכנולוגיה מתחרה המשמשת לבניית מערכות מידע.
5. המבקש ייסד בשנת 2006 את פאיירפלאי בע"מ (המבקשת) במסגרתה פיתח טכנולוגיה המאפשרת להסב מערכות מידע המבוססות על שפת מג`יק למערכות המבוססות על טכנולוגייית מיקרוסופט.
 
 
בית המשפט קבע
 
1. נראה כי המבקשים עמדו בנטל להראות תשתית ראייתית מהימנה לכאורה המצדיקה מתן סעד זמני.
2. נראה כי מאזן הנוחות נוטה לטובת מתן סעד זמני שיאכוף על המשיבות את התחייבותן לפעול בהתאם לכתב הנאמנות.
3. השפעת המכתבים וההודעות שפורסמו על ידי המשיבות בעבר, אינה ניתנת לתיקון ממשי בדרך של פרסום התכחשות לתוכן המכתבים וההודעות, וככל שנגרם למבקשים נזק מפרסום המכתבים וההודעות האמורים תרופתם בפיצוי כספי. לפיכך, איני רואה לנכון להיעתר לסעד המבוקש בסעיף ב.
4. ניתן בזה צו מניעה זמני האוסר על המשיבות ו/או מי מטעמן ו/או בעבורן לפנות ו/או לפרסם בכתב ו/או בעל פה טענה ו/או הודעה לפיהן הטכנולוגיה של המבקשים ו/או פרט מהמידע שנמסר למשיבות על ידי המבקשים ו/או השירות שהמבקשים מספקים באמצעות הטכנולוגיה שלהם, פוגעת בזכויות של המשיבות.
5. המשיבות ביחד ולחוד ישלמו למבקשים את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.
 

1

 

   

בתי המשפט

 

בשא    004139/09

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

 

 

12/03/2009

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

בפני:

 

 

 

1.       פאיירפלאי בע"מ

2.       נועם הניג

בעניין:

 

המבקשים

ד"ר שלמה כהן וזיו רוטנברג

ע"י בא כח עוה"ד

 

 

 

נ ג ד

 

 

 

1.       Magic Software Enterprises Ltd.

2.       מג`יק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ

 

 

המשיבות

יוסי אשכנזי

ע"י בא כח עוה"ד

 

 

 

 

 

 

החלטה

רקע

 

למשיבות שפת תוכנה המשמשת לבניית מערכות מידע (להלן: "שפת מג`יק") ולמיקרוסופט טכנולוגיה מתחרה המשמשת לבניית מערכות מידע (להלן: "טכנולוגיית מיקרוסופט"). בשנת 2006 ייסד נועם הניג את פאיירפלאי בע"מ (להלן: "המבקשת") במסגרתה פיתח טכנולוגיה המאפשרת להסב מערכות מידע המבוססות על שפת מג`יק למערכות המבוססות על טכנולוגייית מיקרוסופט (להלן: "מערכת ההסבה").

 

בשנת 2007 התקיימו בין נועם הניג לבין נציגי המשיבות פגישות במסגרתן הציג נועם הניג בפני נציגי המשיבות חלק ממערכת ההסבה, ובין הצדדים החל משא ומתן לשיתוף פעולה, במסגרתו הסכימו המבקשים להעביר למשיבות מידע ופרטים על מערכת ההסבה, בכפוף לחתימת המשיבות על כתב התחייבות לשמירת סודיות.

 

ביום 19.12.07 נערך "כתב התחייבות לשמירת סודיות" עליו חתמו נציגי כל הצדדים (להלן: "כתב ההתחייבות").  

 

לאחר שחשפו המבקשים בפני המשיבות את הפרטים ומידע אודות מערכת ההסבה התנהלו מגעים בין הצדדים, וביום 28.4.08 הודיע נציג המשיבות למבקשים כי למשיבות אין עניין במערכת ההסבה.

 

ביום 22.12.08 שוגר בשם המשיבות ללקוחות המשיבות מכתב כדלהלן:

 

"הנדון: חשד לפגיעה בזכויות יוצרים בהסבת מערכות מג`יק לטכנולוגיות אחרות

לאחרונה נוכחנו לגלות כי קיימות חברות אשר מציעות פיתרון להסבת אפליקציות, המפותחות בטכנולוגיה של חברת מג`יק תעשיות תוכנה, לטכנולוגיות אחרות.

מבדיקה שערכנו עולה כי קיים חשש סביר כי בתהליך ההסבה יש פגיעה בזכויות היוצרים של חברת מג`יק תעשיות תוכנה בע"מ.

ברצוני לעדכנך כי היה ובסיום הבדיקה המשפטית יתגלה כי אכן כך הדבר, יחשבו הגופים המסבים והגופים המשתמשים במערכות המוסבות, כמפרי זכויות יוצרים והקניין הרוחני של חברת מג`יק תעשיות תוכנה בע"מ.

למותר לציין כי במידה ובית המשפט יכריע בסוגיה זו כהפרת זכויות יוצרים, ייאסר עליכם להשתמש בפתרונות המוצעים ע"י החברות הנ"ל (להלן: "מכתב ההתראה")".

 

משנודע למבקשים על מכתב ההתראה, פנו אל המשיבות ביום 12.1.09 במכתב, בו דרשו מהמשיבות לחדול מפרסום הטענות שבמכתב ההתראה, להודיע ללקוחות על חזרתן מטענותיהן אלה ולפצות את המבקשים על הנזק שנגרם להם בשל הפגיעה בשמם הטוב.

 

דרישות המבקשים לא נענו, ובין הצדדים מתנהל משא ומתן למינוי בורר שידון בטענות הצדדים כמתחייב מתניית הבוררות הקבועה בכתב ההתחייבות. 

 

בבקשה שלפני עותרת המבקשת לסעד זמני כדלהלן:

 

א.      לאסור על המשיבות לפנות לכל גורם במפורש או ברמז, בטענה כלשהי שבטכנולוגיה של המבקשים או בשירותים שהם מספקים באמצעות טכנולוגיה זו, יש משום פגיעה כלשהי בזכויות כלשהן של המשיבות.

 

ב.      להורות למשיבות להודיע לאלתר לכל גורם שאליו פנו בכל דרך שהיא בטענה כאמור בסעיף א, ובין היתר מי שפנו אליו במכתבים בנוסח שבנספח ה, שהן חוזרות בהן מן הטענות שהפיצו ביחס לטכנולוגיה ולשירות של המבקשים, וליידע את המבקשים שעשו כן.

 

ג.        לאסור על המשיבות לנקוט בכל פעולה אחרת שיש בה או שמשתמעת ממנה טענה כלשהי נגד הטכנולוגיה או השירותים של המבקשים.

 

 

 

דיון

 

א.      בתשובתן טוענות המשיבות כי בפיתוח מערכת ההסבה הפרו לכאורה המבקשים את זכויותיהן של המשיבות בפלטפורמת eDeveloper לפיתוח ופריסה של יישומים עסקיים הכוללת יישומים מובנים מראש (סעיפים 11 ו – 17 – 25 לתצהיר אביקם פרי), ואף מפרים את זכויות המשיבות בסימן MAGIC (סעיף 16 לתצהיר). טענות המשיבות ביחס להפרת זכויותיהן בפלטפורמת eDeveloper אינן צריכות הכרעה במסגרת ההליך שלפני ועל כן, איני רואה לנכון להידרש להן.

 

מתצהירו של אביקם פרי, עולה כי המשא ומתן שהיה בין המבקשים לבין המשיבות, נפסק, ומבדיקת המידע שקיבלו מהמבקשים מצאו המשיבות שלכאורה הופרו זכויותיהן. לפיכך, פנו המשיבות ללקוחותיהן במכתב ההתראה (סעיפים 38 – 39). ועוד. במכתבו מיום 14.1.09, (נספח ז) לא הכחיש עו"ד עמית בירק, היועץ המשפטי של המשיבות, את טענת המבקשים לפיה מכתב ההתראה התייחס לטענות המשיבות נגד המבקשים.

 

לפיכך, נראה כי מכתב ההתראה פורסם על ידי המשיבות עקב ממצאים שלכאורה מצאו במידע שנמסר להן על ידי המבקשים, וממילא נראה כי אף שלא ציינה זאת במפורש, התייחס מכתב ההתראה למבקשים.

 

ב.      משהגעתי עד כאן, יש לבחון האם מכתב ההתראה מהווה הפרה של כתב ההתחייבות (נספח א).

 

ג.        בסעיף 4 לכתב התחייבות נטלו על עצמן המשיבות את ההתחייבות שלהלן:

 

"אנו מצהירים ומאשרים בזאת, כי המידע הסודי יימסר לנו ו/או ייחשף בפנינו למטרה אחת בלבד – בחינת אפשרות הצדדים לשיתוף פעולה טכנולוגי ועסקי ביניהם, בתום לב, תוך רצון הדדי לבחון את שילוב הטכנולוגיה של החברה בפעילויות השונות שלנו לצורך מינוף של עסקי הצדדים, וכי אין בכוונתנו לקיים ולא נקיים נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מלקוחותיה בכל עניין הקשור, במישרין או בעקיפין, למידע הסודי, כולו או חלקו, למעט במקרה ובכפוף להתקיים הנסיבות כמפורט במשפט הבא של סעיף זה. אנו מתחייבים, בכפוף לאמור בחלק השני של משפט זה, שלא לעשות הן בעת קיום המגעים בינינו והן בכל עת שלאחר מכן כל שימוש במידע הסודי לכל צורך ועניין שהוא שאינו בחינת האפשרות לשיתוף פעולה כאמור בלבד, אולם אין בכך משום ויתור על זכויותינו היה ויוכח על ידינו, במסגרת הליכים בהתאם לכתב זה, כי בעניין הקשור במישרין או בעקיפין, למידע הסודי, כולו או חלקו, יש משום הפרת זכויות קניין רוחני שלנו, ובמקרה כאמור נהיה רשאים לפעול להגנה על זכויותינו כדין, בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף 5 להלן, לרבות שימוש במידע הסודי בהליכים האמורים בסעיף 5 להלן".

 

מהוראות סעיף 4 עולה, כי במקרה בו מצאו המשיבות שיש במערכת ההסבה כדי לפגוע בזכויותיהן, כפי שהן טוענות כעת, אין הן רשאיות לעשות כל שימוש במידע שנמסר להן על ידי המבקשים, ועומדת בפניהן רק דרך אחת ויחידה והיא: לפעול להגן על זכויותיהן רק ובכפוף להוראות סעיף 5 לכתב ההתחייבות, שעניינו בירור מחלוקות בבוררות. ממילא, נראה לכאורה כי פרסום מכתב ההתראה אינו בגדר הפעולות אותן רשאיות היו המשיבות לנקוט.

 

ד.      נוכח האמור עד כאן, נראה כי המבקשים עמדו בנטל להראות תשתית ראייתית מהימנה לכאורה המצדיקה מתן סעד זמני.

 

מאזן הנוחות

 

ה.      לטענת המשיבות, איסור פרסום מכתב ההתראה בקרב לקוחות המשיבות, פוגע בזכותן "להעמיד את לקוחותיהן על נזקים שעלולים להיגרם למשיבות ועל פעולות מפירות שעשויות לגרום גם ללקוחות עצמם נזק לא מבוטל" (סעיף 49 לתצהירו של אביקם פרי).

 

בעת עריכת כתב ההתחייבות צפו ו/או התייחסו הצדדים לאפשרות שנציגי המשיבות ימצאו במערכת ההסבה מידע שלכאורה מפר את זכויות הקניין הרוחני של המשיבות. למרות זאת, הצהירו המשיבות כי ידוע להן שעלול להיגרם למבקשים נזק כבד אם יפרו את התחייבויות שנטלו על עצמן בכתב ההתחייבות (סעיף 6 לכתב ההתחייבות), ונטלו על עצמן את המגבלות הקבועות בכתב ההתחייבות ללא זכות חזרה מהן (סעיף 8 לכתב ההתחייבות). בכך נטלו על עצמן המשיבות סיכון שהתממש, לפיו לא ניתן יהיה בזמן אמת לפרסם התראות אודות הפרה לכאורה של זכויות הקניין הרוחני של המשיבות על ידי המבקשים אלא רק לאחר שיתבררו טענות הצדדים במסגרת הבוררות ו/או בהתאם להחלטות וצווים שיתקבלו במסגרת הבוררות (סעיף 5 לכתב ההתחייבות).

 

אשר לטענות המשיבות ביחס לנזק שלכאורה ייגרם ללקוחותיהן, נראה כי נזק זה לא עמד לנגד עיני המשיבות כאשר חתמו על כתב ההתחייבות, ומכל מקום אין הן בעלות מעמד לטעון לנזק שייגרם ללקוחות.

 

נוכח האמור עד כאן, נראה כי מאזן הנוחות נוטה לטובת מתן סעד זמני שיאכוף על המשיבות את התחייבותן לפעול בהתאם לכתב הנאמנות.

 

ו.        השפעת המכתבים וההודעות שפורסמו על ידי המשיבות בעבר, אינה ניתנת לתיקון ממשי בדרך של פרסום התכחשות לתוכן המכתבים וההודעות, וככל שנגרם למבקשים נזק מפרסום המכתבים וההודעות האמורים תרופתם בפיצוי כספי. לפיכך, איני רואה לנכון להיעתר לסעד המבוקש בסעיף ב.

 

 

סוף דבר

 

נוכח האמור לעיל, החלטתי להיעתר באופן חלקי לבקשה מבלי להידרש לחקירת מצהירים.

 

ניתן בזה צו מניעה זמני האוסר על המשיבות ו/או מי מטעמן ו/או בעבורן לפנות ו/או לפרסם בכתב ו/או בעל פה טענה ו/או הודעה לפיהן הטכנולוגיה של המבקשים ו/או פרט מהמידע שנמסר למשיבות על ידי המבקשים ו/או השירות שהמבקשים מספקים באמצעות הטכנולוגיה שלהם, פוגעת בזכויות של המשיבות.

 

תוקף צו המניעה הזמני מותנה בהפקדת התחייבות עצמית.

 

בנסיבות העניין לא ראיתי להתנות את הצו גם בהפקדת ערבות או ערבון.

 

 

הצו יעמוד בתוקפו עד למתן פסק דינו של הבורר, וככל שהבורר יחליט בפסק דינו על המשך קיום הצו עד לפסיקת בית המשפט בבקשה לאישור פסק הבורר.

 

המשיבות ביחד ולחוד ישלמו למבקשים את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

 

 

 

מזכירות בית המשפט תמציא עותק מהחלטה זו לבאי כח הצדדים בפקסימיליה

 

ניתנה היום ט"ז באדר, תשס"ט (12 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.

 

                                                                               

השופט יהודה זפט - סגן נשיא

 

 

 

 

 12/03/2009חדשות
ישראל  | כל תוכנה שלישית - אינה חוקית; הנזק לחברות - חצי מיליארד  
ארצות הברית  | חברת בליזרד ניצחה בתביעה הנוגעת למשחקים מקוונים  
ארצות הברית  | מיקרוסופט פועלת נגד מחליפי קבצים  

מאמרים
ישראל  | לחלום בקוד  
אנגליה  | הגיע זמן לשינוי!  
ישראל  | זכויות יוצרים בתוכנה - ארץ התקליטור הבודד  

פסיקה
ישראל  | ת"א 6416-05-10 ת.מ.נ. התקנים בע"מ ואח' נ' א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ ואח'  
ישראל  | תפ 7987/07 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` א. א.  
ישראל  | תא 703-08-09 (מחוזי מרכז) א.ל.י.ס אגודה להגנת יצירות נ` דן אסולין  

חקיקה
אוסטרליה  | החוק לטכנולוגיה גנטית - 2000  
ישראל  | הצעת חוק לעידוד העברת ידע וטכנולוגיה לתועלת הציבור, התשס”ה 2004  
ארצות הברית  |   

מקורות מקוונים
בינלאומי  | קניין רוחני כאמצעי להגנת תוכנות  
קוריאה  | המכון הבינלאומי ללימודי קניין רוחני - IIPTI  
וורגיניה  | המכון לקניין רוחני באוניברסיטת ריצ`מונד - IPI  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022