Share
השבוע פרסם משרד המשפטים באופן רשמי את דו"ח הוועדה שבדקה את הסוגיות המשפטיות ברשת האינטרנט מול החקיקה הקיימת בישראל. הוועדה שהוקמה בשנת 1999 פרסמה כבר בחודש מאי 2004 את טיוטת הדו"ח, אך רק השבוע פורסמו יותר מ 150 עמודים של מסקנות הוועדה לבדיקת נושא הסחר האלקטרוני באינטרנט בישראל.

פורסמו המלצות הוועדה לבדיקת הבעיות המשפטיות באינטרנט

 09/10/2004 | דואר חשמלי | גיליון מספר 71 | משה הלוי halemo

 

השבוע פרסם משרד המשפטים באופן רשמי את דוח הוועדה שבדקה את הסוגיות המשפטיות ברשת האינטרנט מול החקיקה הקיימת בישראל. הוועדה שהוקמה בשנת 1999 פרסמה כבר בחודש מאי 2004 את טיוטת הדוח, אך רק השבוע פורסמו יותר מ 150 עמודים של מסקנות הוועדה לבדיקת נושא הסחר האלקטרוני באינטרנט בישראל. 

הקדמה

בשנת 1999 הקים שר המשפטים דאז, יוסי ביילין, וועדה לבדיקת ההיבטים המשפטיים ברשת האינטרנט. בראש הוועדה עמדה עוד טנה שפניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. בין חברי הוועדה אנשים ומשפטנים מגופים ממלכתיים נוספים שבשירות המדינה.

הוועדה נתבקשה לבדוק האם החקיקה הקיימת כיום במדינת ישראל מתאימה את עצמה לרשת האינטרנט המתפתחת, והאם יש צורך בשינויי חקיקה קיימת על מנת שזו תתאים לרשת ולסחר האלקטרוני בה.

בסוף חודש מרץ 2003 סיימה הוועדה לכתוב טיוטת דוח ביניים בנושא עם המלצותיה השונות לשינויי חקיקה או להשארת המצב הקיים.

בין הנושאים המשפטיים שנבדקו בהקשר לרשת האינטרנט המתפתחת: חוזים אלקטרוניים, הגנת הצרכן המקוון, אחריות ספקי אינטרנט לתוכן שחיבר צד שלישי, לשון הרע, הגנת הפרטיות, הגנה על קטינים וחתימה אלקטרונית. 

01/05/2003 | גיליון 10 של דואר חשמלי
כתבה: וועדת האינטרנט של משרד המשפטים ממליצה
http://halemo.net/edoar/0010/0002.html

עותק מדוח הביניים נמצא בכתבה וגם כאן
http://halemo.net/edoar/0010/ecommercedraft.pdf

דוח מצב 2004

בחודש מאי 2004 סיימה הוועדה את הכנת הדוח החלקי בנושא שהתבקשה לחקור בו. קצת יותר משנה לאחר פרסום טיוטת דוח הביניים, פרסמה הוועדה את המלצותיה בנושא הסחר האלקטרוני ברשת האינטרנט ובנושאים משפטיים נוספים.

בדוח המפורט בין 150 העמודים, נערכת סקירה מקיפה בנושאים משפטיים. בדוח המקיף נערכת השוואה למדינות שונות בעולם המערבי אשר חוקקו ועדכנו זה מכבר חוקים הנוגעים לרשת האינטרנט בהן קניין רוחני וזכויות יוצרים, אחריות ספקי אינטרנט לתוכן פוגע שחיבר צד שלישי, יחסים בין הצרכן לבין אתר המכירות, תקפות חוזה אלקטרוני שנחתם בין הצדדים. כמו כן כתבה הוועדה את המלצותיה בנושא קטינים והגנת פרטיותם ברשת.

נספח א של הדוח המפורט, מאפשר הצצה מהירה להמלצות השונות של הוועדה שפורטו בהרחבה בראשית הדוח.

המלצות הוועדה בנושא חוזים אלקטרוניים

הוועדה ממליצה לשנות במעט את החקיקה הקיימת בנושא חוזים ולאפשר כי מידע הקיים ברשת יימסר לצד השני גם בכתב, או שיהיה נגיש לעיון ולשימוש נוסף על ידי הצדדים. הוועדה ממליצה לצרף למסך האלקטרוני את התאריך והשעה של עשיית החוזה, וכן לרשום מפורשות את שמות הצדדים לחוזה על גבי המסמך האלקטרוני.

המצב כיום הוא שאדם הקונה או מקבל שירות ברשת האינטרנט, אינו מקבל עותק מהמסמך שחתם עליו באופן אלקטרוני על ידי לחיצת מקש או הקלקה על העכבר. כאשר אדם זה מבקש לעיין במסמך שחתם עליו, הוא לא תמיד יודע כי התנאים במסמך האלקטרוני באותו אתר אינטרנט השתנו, ולא תמיד ניתן ללמוד מי הצד המשפטי שמנגד.

הוועדה ממליצה כי בנושאים מסוימים לא ניתן יהיה לבצע פעולות משפטיות במסמכים אלקטרוניים ולא ניתן יהיה לכתוב חוזים בצורה זו. בין הנושאים: הסכמי מקרקעין, חוזה נאמנות, כתבי הקדש, צוואות והסכמי ירושה, חוזה שליחויות וייפויי כוח, כריתת חוזה ערבות וכן החריגים המפורטים בצו חתימה אלקטרונית.

הוועדה ממליצה שחוזה הנכרת הצורה אלקטרונית, יימסר תחילה לחותם על מנת שיוכל לעיין בו לפני החתימה, זאת בעיקר בחוזים אחידים אלקטרוניים הקיימים באתר אינטרנט ואצל ספקי שירות.

לשם הדוגמה, המצב כיום כאשר אדם מבקש להתחבר לשירותי האינטרנט אצל ספקית כלשהי, או לקבל שירות כלשהו מאתר אינטרנט, אין האדם יודע על מה הוא חותם, וכי זכות העיון היא רק לאחר החתימה על ההסכם. הוועדה כאמור ממליצה לשנות מצב זה.

הוועדה ממליצה לשר הממונה להתקין תקנות נוספות בחוק הגנת הצרכן על מנת שפעולות מסוימות בחוזים אלקטרוניים יהיו תקפים ומאושרים. הוועדה אינה רואה צורך בשינויים של החוק הקיים וכי לדעתה החקיקה הקיימת מספיקה.

בנוסף, ממליצה הוועדה להוסיף לחוזים הנכרתים ברשת האינטרנט גם את פרטיו של בעל האתר: שם העסק, כתובתו הפיזית, מספרי הטלפון והפקס של בית העסק, מקום ההתאגדות (אם מדובר בחברה), כתובת דואר אלקטרונית וכתובת פיזית להחזרת המוצר. עוד פרטים נדרשים: פרטי היבואן והצרכן, המחיר הכולל של העסקה וזיהוי המתקשר האמיתי עם הצרכן. 

המלצות הוועדה בנושא אחריות ספקים, לשון הרע וזכויות יוצרים

אחד הנושאים העיקריים בין הנושאים שהוועדה בדקה הוא נושא פרסומי לשון הרע ברשת האינטרנט ובדיקה לגבי אחריותם של ספקי השירותים שצד שלישי שאינו קשור אליהם פרסם מידע פוגע דרך השירות שלהם.

הוועדה קובעת כי אין צורך לשנות את חוק איסור לשון הרע על מנת שיכלול את רשת האינטרנט. הוועדה מסבירה כי חוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום לשון הרע מהו.

סעיף 2 בחוק איסור לשון הרע תשכה 1965 קובע:

[ציטוט]

2. פרסום מהו

(א) פרסום, לעניין לשון הרע - בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.

[סוף ציטוט]

הוועדה קובעת כי הרשת האינטרנט נכללת בביטוי וכל אמצעי אחר, וכי אין צורך לשנות במיוחד את החוק על מנת שידבר במפורט על רשת האינטרנט. מה גם שעל פי הפסיקה הקיימת, בתי המשפט בישראל כבר דנו במקרים בהם התפרסמה לשון הרע ברשת האינטרנט ונקבע כי פרסום ברשת האינטרנט הוא פרסום גם על פי  חוק איסור לשון הרע.

הוועדה מצאה כי אין צורך להטיל אחריות כלשהי על ספק אינטרנט בגין חיבור תוכן פוגע על ידי צד שלישי, או העלאת תוכן המפר זכויות יוצרים. הוועדה קבעה כי יש צורך לשנות את החקיקה הקיימת על מנת שזו תכלול את הפטור באופן ברור. הוועדה מסביר בדוח שלה כי קיימות פסיקות משפטיות שונות, אשר מחד הטילו אחריות על ספקי תוכן בגין פרסום פוגע של צד שלישי, מול פסיקות אחרות אשר הביעו ביקורת ובחרו שלא להטיל אחריות על ספקי תוכן ושירותים בגין פרסום פוגע של צד שלישי שאינו קשור עימם.

למרות ההמלצות בדבר מתן הפטור לספקי אינטרנט, הוועדה ממליצה לקבוע דרך ותנאים למתן הפטור בשל קיום סוגים שונים של ספקי שירותי אינטרנט.

על פי הוועדה, ספקי שירותי אינטרנט יזכו לפטור מאחריות בתנאים הבאים:

·   אי ייזום התוכן והעברתו לכל דורש

·   אי ידיעה מראש על התוכן הפוגע או מפר זכויות היוצרים.

·   אי התערבות בתוכן

·   אי הפרעה לעדכון התוכן או לבדיקת השימוש בו

הוועדה ממליצה על הסדרת דרך להסרת פרסומים פוגעים כאשר מבקש זאת הנפגע, מבלי שספק השירות יהפוך לצנזור מחד ומבלי שהנפגע ינצל זאת כדי לסתום פיות, מצד שני. הוועדה ממליצה לקבוע נוהל הודעה והסרה אשר יחול על כל סוגי התכנים בהם לשון הרע וחומר המפר זכויות יוצרים.

הוועדה ממליצה כי ראוי לקבוע הליך אשר יחייב את ספק השירות להסגיר את שמו של מפרסם התוכן הפוגע או המפר, אבל זאת יש לעשות רק באמצעות בית המשפט שיבחן את המשקל הראוי בין הזכות לפרטיות של כותב התוכן לבית הזכות לשמור על שמו הטוב או זכויות היוצרים של הנפגע.

בדוח מסבירה הוועדה כי פקודת העיתונות אינה תופסת לגבי רשת האינטרנט מכיוון שעיתון מוגדר כדבר שנדפס במכבש דפוס, דבר שאינו מתאים להגדרתה של רשת האינטרנט. על אחריותם של עורכים, ממליצה הוועדה להסתמך על חוקי הנזיקין הקיימים כיום, בעיקר על סעיף 12 לפקודת הנזיקין המטילה אחריות לנזק על מסייע, מפתה או מייעץ למעשה או למחדל.  

המלצות הוועדה בנושא הגנת הפרטיות

הוועדה בחנה גם את נושא הגנת הפרטיות ברשת האינטרנט. הוועדה דנה בנושא איסוף המידע על אדם אשר מאפשרת רשת האינטרנט בקלות רבה יחסית. הוועדה הגיעה למסקנה כי חוק הגנת הפרטיות הקיים כיום, מספק מסגרת מתאימה גם לרשת האינטרנט מכיוון שהוא מנוסח באופן פתוח.

הוועדה מצאה כי אין צורך לראות בכל אתר אינטרנט מאג מידע לפי חוק הגנת הפרטיות וכי כל אתר אינטרנט יבחן לגופו על פי החקיקה הקיימת.

הוועדה דנה גם בנושא העוגיות (Cookies), אותם קבצי טקסט קטנים ששותל הדפדפן במחשבו של המשתמש בכל ביקור באתר אינטרנט. הוועדה סבורה כי יש צורך ליידע את המנויים בנושא העוגיות, להסביר להם מה הן הקוקיס, כיצד ניתן לזהותן וכיצד ניתן להסירן.

עוד חוק שהוועדה לא ראתה צורך מיוחד לשנותו הוא חוק הטרדה מאיימת. הוועדה סבורה כי אין צורך לשנות את החקיקה הקיימת. הוועדה מסבירה שחוק הטרדה מאיימת עשוי לחול במקרים מסוימים על איסוף מידע על משתמש מבלי שנתן את הסכמתו המפורשת לכך.

הוועדה סבורה כי ניתן להחיל את חוק האזנות סתר הקיים כיום גם על נושא של איסוף מידע ברשת האינטרנט ללא הסכמת נשוא המידע.

הוועדה הביע ספקות האם הסעיף בפקודת הנזיקין הקובע הסגת גבול במיטלטלין, אכן מתאים לרשת האינטרנט וחלה בכלל על איסוף מידע.

בנושא הדיוור הישיר הגיעה הוועדה למסקנה כי ניתן להחיל את חוק הגנת הפרטיות גם לנושא הדיוור הישיר ברשת האינטרנט, למרות שלדעתה יש לתקן את החקיקה הקיימת על מנת שזו תכלול במפורש את רשת האינטרנט בנושא הדיוור הישיר (ובלשון העם: דואר זבל).

המלצות הוועדה בנושא הגנת הפרטיות של קטינים

הוועדה סבורה כי אין צורך לשנות את החקיקה הקיימת מנת שתכלול התייחסות פרטנית לגבי קטינים וכי לדעתה נושא הקטינים קיים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וכן בחוק הגנת הפרטיות.

למרות שאין המלצה על שינוי בחקיקה, הוועדה ממליצה לעודד בעלי אתרים לקבוע כללים אשר יגנו על גולשים קטינים באתר. הוועדה ממליצה לערוך מסעות הסברה בנושאים אינטרנט להורים מודאגים, וזאת על מנת להגביר את המודעות לנושא ולסכנות הכרוכות בשימוש ברשת האינטרנט. 

קישורים

הפרסום בנושא באתר משרד המשפטים
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/News/trade.htm

@@@@

26/10/2004חדשות
בינלאומי  | הסוף לנייטרליות ברשת?  
ישראל  | רק מחצית האזרחים הערבים מחוברים לרשת  
אנגליה  | ביקורת על חוק המתגבש באנגליה למען נגישות לאינטרנט  

מאמרים
ישראל  | ועדת האינטרנט של משרד המשפטים ממליצה  
ארצות הברית  | הגיגיו של ברנרס לי על נטרליות האינטרנט וניהול זכויות  
ארצות הברית  | מהן משמעויות ניצחון הדמוקרטים בארה``ב על תחום הטכנולוגיה  

פסיקה
ישראל  | תא 40215/03 (שלום ת``א) מרקט פלייס נ` טלטל  
ישראל  | רעב 3249/09 (עליון) מדינת ישראל נ` הראל הרשטיק  
ישראל  | א 3824/07 (שלום כפ``ס) קהילת רענן ליהדות מתקדמת ואח` נ` המשרד לשירותי דת  

חקיקה
ישראל  | אתרי אינטרנט ציבוריים ידרשו להיות נגישים לבעלי מוגבלויות  
ישראל  | הרשות לאינטרנט ואבטחה מקוונת - 2009  
ישראל  | הצעת חוק פרסום הרשומות באינטרנט, התשס``ה 2005  

מקורות מקוונים
וורגיניה  | הקואליציה לשמירת הבטחון באינטרנט - IKEEPSAFE  
ארצות הברית  | רשת לבטחון הילדים - CSN  
וורגיניה  | מספיק זה מספיק - EIE  


מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022