חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (תיקון מס
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) התשס"ח-2007 מסדיר סמכות קבלת נתוני תקשורת כהגדרתם בחוק על ידי מספר רשויות חוקרות המנויות בחוק, מבעל רישיון בזק. בזמן שעבר מאז כניסת החוק לתוקפו נתבררו מספר בעיות, אשר הצעת החוק הנוכחית באה לתקנן.


© כל הזכויות שמורות