19/09/2007 |  Globes - נועם שרביט
משמעות רפורמת הפטנטים בארה``ב
משמעות רפורמת הפטנטים בארה``ב
מחבר המאמר מציין כי בחודש נובמבר 2007 יכנסו לתוקף שינויים פרוצדורלים בתחום עריכת הפטנטים בארה"ב ולטענתו למרות שהשינויים אינם מהותיים, הם יקשו על מגישי הבקשות לפטנט.

לטענת המחבר, הליכי הגשת ה פטנט יהיו יקרים יותר מכיום (עליה של כ- 50 אחוזים) והדרך לקבלת האישור על הפטנט תהיה קשה יותר מהמצב הנוכחי. המחבר מוסיף כי אין טעם למהר כעת ולהגיש בקשה לרישום פטנט, משום שהרפורמה בה מדובר חלה רטרואקטיבית על כל הבקשות הנמצאות בטיפול ב- 1 בנובמבר.

המחבר סוקר במאמר את השינויים בתקנות, מטרתם, עתירות שהוגשו נגדם ותגובת גופים שונים לנוסח הראשוני של התקנות, שהביאו לריכוכן.

המחבר בודק בעזרת מומחים שונים את השפעות התקנות החדשות על המבקשים לרשום פטנטים בארה"ב ומצטט פרשנויות שונות לתקנות הללו.

לפי המחבר, התקנות החדשות עוסקות בהגבלת כמות התביעות שבבסיס הבקשה לפטנט, שעלולה לפגוע בהיקף ה פטנט שיאושר והגבלה במספר בקשות ההמשך שניתן להגיש, שתמנע יכולת לעקוף את סוגיית הגבלת כמות התביעות הבסיסית.


© כל הזכויות שמורות