על,פי,החוק,,הו">
על פי החוק, הודעות מטעם ועדה מקומית או רשות ">
חוק התכנון והבניה (תיקון מס` 86), התשס``ח-2008
ביום 29.07.2008, אושר בכנסת חוק התכנון והבניה (תיקון מס` 86), התשס"ח-2008.

על פי החוק, הודעות מטעם ועדה מקומית או רשות רישוי מקומית תפורסמנה באתר האינטרנט של הוועדה המקומית או באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר. הודעות מטעם מוסד תכנון אחר תפורסמנה באתר האינטרנט של משרד הפנים.


© כל הזכויות שמורות